งานกิจการต่างประเทศ จัดประชุม หารือ แนวทางการจัดเก็บข้อมูล “มหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking 2022”

งานกิจการต่างประเทศ จัดประชุม หารือ แนวทางการจัดเก็บข้อมูล “มหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking 2022”

งานกิจการต่างประเทศ จัดประชุม หารือ แนวทางการจัดเก็บข้อมูล “มหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking 2022”

LINE ALBUM UI Green 1 221005 9

(5 ต.ค.65)  อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุศรา สาวังชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ / รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่และบริการ / รักษาการหัวหน้างานออกแบบและภูมิสถาปัตย์ และคณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking 2022) ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นส่งในการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking 2022 ณ ห้องประชุม Conference room ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

LINE ALBUM UI Green 1 221005 4

โดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน (15%), การบริหารการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (21%), การบริหารจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ (18%), การบริหารการจัดการน้ำ (10%), การบริหารการจัดการระบบขนส่ง การจราจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (18%), และการศึกษา (18%) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง และรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อไป

LINE ALBUM UI Green 1 221005 17

LINE ALBUM UI Green 1 221005 20

LINE ALBUM UI Green 1 221005 28

©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต