PKRU ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 130 ปี

PKRU ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 130 ปี

PKRU ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 130 ปี

(29 ก.ย. 65) อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครูและวันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 130 ปี” ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยความร่วมมือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียน
การฝึกหัดอาจารย์ ในปี พ.ศ. 2435 และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ใน พ.ศ. 2535 และ
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวการฝึกหัดครูไทย ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวการฝึกหัดครูและชาวราชภัฏ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ในปี พ.ศ. 2435 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2535 และพระราชทานตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันในปี พ.ศ. 2538

 

LINE ALBUM 29965 ๒๒๐๙๒๙ 20

 

S 134037534

 

S 134037537

 

LINE ALBUM 29965 ๒๒๐๙๒๙ 3

 

LINE ALBUM 29965 ๒๒๐๙๒๙ 9

 

LINE ALBUM 29965 ๒๒๐๙๒๙ 13

 

LINE ALBUM 29965 ๒๒๐๙๒๙ 18

 

 

©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต