PKRU มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2565”

PKRU มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2565”

PRPKRU (16 กันยายน 2565) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น โครงการต้นกล้าจรรยาบรรณ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ เป็นประธานผู้มอบรางวัล ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล ที่ห้องประชุมเทียนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
    อาจารย์ ดร.เพียงจิต รองอธิการบดีฯ กล่าวรายงานว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจที่กำหนดไว้โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณที่พึ่งยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพ สังคม และหลักธรรมที่ดีงามขององค์กร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบ มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการต้นกล้า จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลบุคลากรต้นแบบของ มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ด้านจรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ด้านจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์”
    ด้าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กล่าวในพิธีว่า จรรยาบรรณ เป็นคุณธรรม จริยธรรมที่พึงมีพึงปฏิบัติในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน และในฐานะของความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การจัดโครงการต้นกล้าจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นความสําคัญของการประกาศ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม อันหมายรวมถึง การเป็นผู้มีจรรยาบรรณที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ดิฉันขอชื่นชมบุคลากรต้นแบบทั้ง 12 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมีจรรยาบรรณดีเด่น ในโครงการต้นกล้าจรรยาบรรณฯ ผู้รับรางวัลทุกท่านถือเป็นแบบอย่าง ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่มหาวิทยาลัย"
 
 
pkru award sep 2022 1
 
pkru award sep 2022 4
 
pkru award sep 2022 3
 
pkru award sep 2022 5
 
pkru award sep 2022 6
 
pkru award sep 2022 7
 
pkru award sep 2022 8
 
pkru award sep 2022 9
 
pkru award sep 2022 11
 
pkru award sep 2022 12
 
pkru award sep 2022 13
 
pkru award sep 2022 14
 
pkru award sep 2022 15
 
pkru award sep 2022 16
 
pkru award sep 2022 17
 
pkru award sep 2022 19
 
pkru award sep 2022 20
 
pkru award sep 2022 21
 
pkru award sep 2022 22
 
pkru award sep 2022 23
 
 
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต