PKRU MOU ร่วมกับ กสศ. โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

PKRU MOU ร่วมกับ กสศ. โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

PRPKRU (22 กันยายน 2565) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ภายในงานมี รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานอนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโรงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ 4 เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการปรับระบบการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสำหรับผลิตและพัฒนาครู ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2564 และมีกิจกรรมสะท้อนแนวคิดจากผลงานวิจัย สู่การปฏิรูประบบการผลิตครูของสังคมไทย โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต