PKRU จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดี"

PKRU จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดี"

PRPKRU (17 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.รังสรรค์ พลสมัคร / ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย / ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ / ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และผู้เข้าร่วมรับฟังที่ห้องประชุมเทียนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ www.pkru.ac.th

 

pkru president candidate sep 2022 1

2

3

4

6

8

10

12

13

14

pkru president candidate sep 2022 15

pkru president candidate sep 2022 16

 

©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต