กองพัฒนานักศึกษา ประชุมการจัดทำระบบทรานสคริปกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมการจัดทำระบบทรานสคริปกิจกรรม

 กองพัฒนานักศึกษา ประชุมการจัดทำระบบทรานสคริปกิจกรรม
       วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดทำระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษาโดยมี ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรจากสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารเสนเทศ โดย อ.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมุกอันดามัน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
           ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งการพิจารณาการจัดทำระบบทรานสคริปกิจกรรม ...
กองพัฒนานักศึกษา : สร้างสรรค์คนดี รับใช้สังคม 
 
🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🏫
มหาวิทยาลัยที่สร้าง ”ตัวตน”  ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก🌍
 
#Anniversary 50th PKRU🌿
#PKRU🌿
# We are PKRU🌿
#งานเลขานุการผู้บริหาร🌿
#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🌿
 
 
41340
 
41341
 
 
41342
 
 
41343
 
 
41345
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต