“Smart Classroom” ม.ราชภัฏภูเก็ต นำเสนอเทคโนโลยีห้องเรียนสำหรับครูอันดามัน 

“Smart Classroom” ม.ราชภัฏภูเก็ต นำเสนอเทคโนโลยีห้องเรียนสำหรับครูอันดามัน 

phuket smart classroom 15 jan 2021
 
 
“Smart Classroom” ม.ราชภัฏภูเก็ต นำเสนอเทคโนโลยีห้องเรียนสำหรับครูอันดามัน 
 
PRPKRU (15 มกราคม 2564) คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการนำเสนอ “ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการผลิตและพัฒนาครูเขตอันดามัน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมที่ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารครุเฉลิมรัช ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงการพัฒนาห้องเรียนดังกล่าว ว่า “คณะครุศาสตร์มีนโยบายพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาครู และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ ห้องเรียนต้นแบบของคณะครุศาสตร์ ได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีในการสนับสนุนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Smart Classroom ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารไอที การถ่ายทอดสดการสอนแบบสตรีมมิ่ง การนำเสนอสื่อการสอนมัลติมีเดีย นับเป็นห้องเรียนไร้กรอบที่ทางคณะครุศาสตร์ จะนำมาใช้พัฒนาคุณภาพในการบ่มเพาะนักศึกษาสายครู ควบคู่กับภารกิจการให้บริการวิชาการแก่ครูอันดามัน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต”
 
11
 
2
 
1 2
 
10
 
3
 
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต