กองพัฒนานักศึกษา ประชุมอาจารย์และบุคลากร หอพักนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมอาจารย์และบุคลากร หอพักนักศึกษา

38121
 
 
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมอาจารย์และบุคลากร หอพักนักศึกษา
 
       วันนี้ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยงานบริการเเละสวัสดิการนักศึกษา ประชุมอาจารย์ และบุคลากร หอพักนักศึกษา เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.มานพ  ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา /หัวหน้างานบริการเเละสวัสดิการนักศึกษา/อาจารย์ เเละ บุคลากร หอพักชายทานตะวัน หอพักหญิงเมทินี เเละหอพักหญิงวีรนุช เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมฟ้าอันดามัน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
 
       ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวให้อาจารย์เเละบุคลากรที่ควบคุมดูเเลนักศึกษาหอพักนักศึกษา ดำเนินการดูเเลนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 9 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามนักศึกษาทุกคนภายในหอพักอย่างต่อเนื่อง ...
 
🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🏫
มหาวิทยาลัยที่สร้าง ”ตัวตน”  ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก🌍
 
#Anniversary 50th PKRU🌿
#PKRU🌿
# We are PKRU🌿
#งานเลขานุการผู้บริหาร🌿
#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🌿
 
38120
 
38119
 
38118
 
 
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต