รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมติดตามเเผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมติดตามเเผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม

38099
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมติดตามเเผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม 
 
       วันนี้ 15 ม.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมติดตามเเละร่วมพูดคุยการดำเนินงานเเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.คารว์ ผยุงพันธ์ ผู้อำนวยสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ทองดี / ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์  นาคเสนา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม นางกรองกาญจน์ รุจน์ปณิธาน หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ณ สำนักงานสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ...
 
 กองพัฒนานักศึกษา : สร้างสรรค์คนดี รับใช้สังคม 
 
🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🏫
มหาวิทยาลัยที่สร้าง ”ตัวตน”  ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก🌍
 
#Anniversary 50th PKRU🌿
#PKRU🌿
# We are PKRU🌿
#งานเลขานุการผู้บริหาร🌿
#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🌿
 
38101
 
38102
 
38103
 
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต