©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต